Навчальні посібники та підручники

Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби: Посібник / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276 с.

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп’ютерної графіки» та «Програмування мультимедійних систем». У його першій частині викладено базові принципи розроблення і програмування систем комп’ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа, друга присвячена власне мультимедіа – моделям організації, структурі та засадам функціонування, взаємодії з комп’ютерними мережами. Практична складова посібника подає основи програмування на базі графічної бібліотеки OpenGL, опис нових технологій програмування мультимедіа (веб-анімація HTML 5, засоби WPF) та методів створення мультимедійної продукції за допомогою користувацьких програм (Adobe Animate).

Для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», а також для всіх, хто бажає самостійно навчитися працювати із програмованими мультимедійними системами. Може бути корисним для фахівців-початківців, що працюють у галузі мультимедіа, аспірантів і науковців, а також розробників програмного забезпечення.
 

УДК 365.881

Ж 85

ISBN 978-966-941-276-8

Культура роботи з текстовими документами: Посібник / О.М. Левченко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 112 с.

У виданні подано методичний матеріал, практичне використання якого дає змогу значно прискорити і поліпшити якість роботи у текстовому процесорі Word під час створення, редагування й оформлення найрізноманітніших текстових документів: звітів, дипломних і курсових робіт, наукових статей, навчальних матеріалів тощо. У посібнику описано принципи використання стилів і шаблонів Word, наведено методи автоматизації та оптимізації роботи у програмі, створення зв’язків і посилань, викладено рекомендації щодо оформлення публікації, а також запропоновано поради стосовно дотримання правил української мови. У додатку перелічено найуживаніші стандартні комбінації клавіш програми.

Для користувачів текстового процесора Word, які вже мають певний досвід роботи, освоїли базові прийоми та методи, прагнуть підвищити свій рівень володіння програмою й опанувати культуру швидкого та якісного творення документів.

УДК 004.4’232

ББК 32.973.26-018.2

ISBN 978-966-10-5431-7

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2011. – 592 с.

Авторський колектив:

В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков, С.О. Кравчук, В.О. Шонін, І.М. Дудзяний, О.М. Левченко, В.М. Горлач, М.Д. Коркуна, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона

Наукова редакція:

д.ф.-м.н., проф. Г.А. Шинкаренко, к.т.н., проф. О.В. Шишов

Рецензенти:

д.т.н., проф. Ю.В. Верюжський, к.ф.-м.н., доц. А.В. Костенко

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1833 від 07.05.2008)

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows XP та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

УДК 004(075.8)

ББК 32.97я73

ISBN 966-8019-05-9

Інформатика : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. К.С. Косидор, Ю.Я. Демченко. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. : іл.


Перекладено з видання:

Завадський І.О. та ін. Інформатика: 10 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2010.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 177 від 03.03.2010 р.)
 

УДК 004 (075.3)

ББК 32.973-018.2я721

З-13

ISBN 978-966-603-677-6


Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. М.В. Товарницький. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. : іл.


Перекладено з видання:

Завадський І.О. та ін. Інформатика: 10 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2010.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 177 від 03.03.2010 р.)
 

УДК 004 (075.3)

ББК 32.973-018.2я721

З-13

ISBN 978-966-603-679-0


Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. Берегсасі С.С., Семере Г.Г. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. : іл.


Перекладено з видання:

Завадський І.О. та ін. Інформатика: 10 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2010.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 177 від 03.03.2010 р.)
 

УДК 004 (075.3)

ББК 32.973-018.2я721

З-13

ISBN 978-966-603-680-6


Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. Алідінова М.І. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. : іл.


Перекладено з видання:

Завадський І.О. та ін. Інформатика: 10 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2010.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 177 від 03.03.2010 р.)
 

УДК 004 (075.3)

ББК 32.973-018.2я721

З-13

ISBN 978-966-603-678-3


Інформатика: 10 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2010. – 240 с.: іл.

Схвалено Науково-методичною комісією з інформатики
Науково-педагогічної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(протокол № 2 від 10.06.2010 р.)
 

Підручник призначено для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають інформатику за затвердженою МОН України навчальною програмою «Інформатика. Навчальна програма для 10-12 класів. Рівень стандарту». Видання повністю відповідає змісту, обсягам навчального навантаження та послідовності викладання навчального матеріалу, що пропонуються в зазначеній навчальній програмі.

Підручник складається з 28 розділів, які об'єднано у чотири частини за кількістю тем навчальної програми. У кожному розділі є теоретична частина, модулі для актуалізації, перевірки та закріплення набутих знань і навичок, а також завдання, виконання яких потребує творчого підходу. Підручник містить такі практичні завдання: 11 запланованих навчальною програмою практичних робіт, а також вправи, які простіші за практичні роботи і підсумовують результати опрацювання учнем невеликого обсягу навчального матеріалу.

УДК 004 (075.3)

ББК 32.973-018.2я721

З-13

ISBN 978-966-552-241-6


Інформатика: 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2009. – 320 с.: іл.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України № 56 від 02.02.2009)

Відповідальні за підготовку до видання:

Прокопенко Н.С. – головний спеціаліст МОН України;

Проценко Т.Г. – начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Незалежні експерти:

Ляшко С.І. – заступник декана факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Латиський В.В. – завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України, кандидат фіз.-мат. наук, доцент;

Балик Н.Р. – доцент кафедри інформатики Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка, кандидат пед. наук;

Безручак Л.А. – методист Чернівецького ОШПО;

Іванова Т.І. – учитель-методист Дніпрорудненської СШ «Світоч» Запорізької обл.

 

Підручник призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають інформатику за затвердженою МОН України навчальною програмою «Інформатика. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Видання повністю відповідає змісту, обсягам навчального навантаження та послідовності викладання навчального матеріалу, що пропонуються в зазначеній навчальній програмі. Підручник складається з 32 розділів, які об’єднано в 7 частин – за кількістю тем навчальної програми. У кожному розділі є теоретична частина, модулі для актуалізації, перевірки й закріплення набутих знань і навичок, а також завдання, виконання яких потребує творчого підходу. Підручник містить такі практичні завдання: 12 запланованих навчальною програмою практичних робіт, а також вправи, які простіші за практичні роботи й підсумовують результати опрацювання учнем невеликого обсягу навчального матеріалу.

УДК 373.5:004+004](075.3)

ББК 32.973я721

З-13

ISBN 978-966-552-233-1


Информатика: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений / И.А. Завадский, И.В. Стеценко, А.Н. Левченко. – К.: Издательская группа ВНУ, 2009. – 320 с.: ил.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ МОН Украины № 56 от 02.02.2009)

Ответственные за подготовку к изданию:

Прокопенко Н.С. – главный специалист МОН Украины;

Проценко Т.Г. – начальник отдела Института инновационных технологий и содержания образования.

Независимые эксперты:

Ляшко С.И. – заместитель декана факультета кибернетики Киевского национального университета им. Т. Шевченко, доктор физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины;

Лапинский В.В. – заведующий лабораторией обучения информатике Института педагогики АПН Украины, кандидат физ.-мат. наук, доцент;

Балык Н.Р. – доцент кафедры информатики Тернопольского НПУ им. В. Гнатюка, кандидат пед. наук;

Безручак Л.А. – методист Черновицкого ОИППО;

Иванова Т.И. – учитель-методист Днипрорудненской СШ «Свиточ» Запорожской обл.

 

Учебник предназначен для учеников 9 классов общеобразовательных учебных заведений, изучающих информатику по утвержденной МОН Украины программе «Информатика. Учебная программа для 9 классов общеобразовательных заведений». По своему содержа-нию, объемам нагрузки и последовательности изложения материала издание полностью соответствует указанной программе. Учебник состоит из 32 разделов, которые объединены в 7 частей по количеству тем учебной программы. В каждом разделе имеется теоре¬тическая часть, модули актуализации, проверки и закрепления полученных знаний и навыков, а также задания, выполнение которых требует творческого подхода. Учебник содержит много практических заданий: 12 запланированных учебной программой практи-ческих работ, а также ряд упражнений, которые подытоживают результаты обработки учеником небольшого объема пройденного материала.

УДК 373.5:004+004](075.3)

ББК 32.973я721

З-13

ISBN 978-966-552-234-8


Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 368 с.: іл.

Авторський колектив:

О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський

Рецензенти:

Т. В. Ковалюк, вчений секретар науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом професійного спрямування «Комп’ютерні науки», кандидат технічних наук, доцент НТУ «КПІ»;

Д. І. Кожем’яка, вчитель інформатики Фінансово-правового ліцею Фінансово-правового коледжу КНУ ім. Т. Шевченка.

 

Посібник призначено для вчителів інформатики та учнів 9–12 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. Видання також стане у пригоді всім, хто прагне оволодіти сучасними технологіями створення комп’ютерних презентацій, зокрема двома найпопулярнішими технологіями, реалізованими у програмах PowerPoint та Flash. В окремих розділах розглянуто засіб розробки мультимедійних презентацій MS Producer та описано методику створення й проведення успішної презентації. Посібник містить теоретичний матеріал, а також численні вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання.

УДК 004.4(075.3)

ББК 32.973.26-018.2я721

Л13

ISBN 978-966-552-237-9


Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене та доопрацьоване. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 288 с.: іл.

Авторський колектив:

О. М. Левченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко

Рецензенти:

Т. В. Ковалюк, вчений секретар науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом професійного спрямування «Комп’ютерні науки», кандидат технічних наук, доцент НТУ «КПІ»;

Д. І. Кожем’яка, вчитель інформатики Фінансово-правового ліцею Фінансово-правового коледжу КНУ ім. Т. Шевченка.

Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-4034 від 20.06.2007 р.

Посібник призначено насамперед для вчителів і учнів старших класів, які вивчають технології Інтернету в межах базового курсу інформатики або у формі курсу за вибором, а також для кожного, хто прагне плідно й ефективно використовувати глобальну мережу.

У посiбнику розглянуто комплекс питань, пов’язаних iз вивченням основ Iнтернету та застосуванням набутих знань на практицi. Докладно описано принципи функцiонування Вебу, електронної пошти, служб обмiну миттєвими повiдомленнями та передавання файлiв. Подано засади дотримання iнформацiйної безпеки, ґрунтовнi вiдомостi щодо пошуку iнформацiї та створення онлайнових щоденникiв-блогiв.

УДК 373.5:004.738.5+004.738.5(075.3)

ББК 32.973.202я721

Л38

ISBN 978-966-552-227-0


Основи Інтернету: Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 320 с.: іл.

Авторський колектив:

О. М. Левченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко

Рецензенти:

Т. В. Ковалюк, вчений секретар науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом професійного спрямування «Комп’ютерні науки», кандидат технічних наук, доцент НТУ «КПІ»;

Д. І. Кожем’яка, вчитель інформатики Фінансово-правового ліцею Фінансово-правового коледжу КНУ ім. Т. Шевченка.

Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-4034 від 20.06.2007 р.

Посібник призначено насамперед для вчителів і учнів старших класів, які вивчають технології Інтернету в межах базового курсу інформатики або у формі курсу за вибором, а також для кожного, хто прагне плідно й ефективно використовувати глобальну мережу. У книжці розглянуто принципи організації та методи роботи з кількома десятками популярних послуг Інтернету й відповідні програмні засоби. Посібник містить теоретичний матеріал, практичні роботи, тести і завдання для самостійного виконання.

УДК 373.5:004.738.5+004.738.5(075.3)

ББК 32.973.202я721

ISBN 978-966-552-198-3


Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.

Авторський колектив:

В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков, С.О. Кравчук, В.О. Шонін, І.М. Дудзяний, О.М. Левченко, В.М. Горлач, М.Д. Коркуна, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона, О.М. Ананьєв

Наукова редакція:

д.ф.-м.н., проф. Г.А. Шинкаренко, к.т.н., проф. О.В. Шишов

Рецензенти:

д.т.н., проф. Ю. В. Верюжський к.ф.-м.н., доц. А. В. Костенко

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1833 від 07.05.2003)

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows XP та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

УДК 004(075.8)

ББК 32.97я73

ISBN 966-8019-05-9


Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с. ISBN 966-8019-05-9

Авторський колектив:

В. А. Баженов, П. С. Венгерським, В. М. Горлач, О. М. Левченко, П. П. Лізунов, В. С. Гарвона, О. М. Ананьєв.

Наукова редакція:

д.ф.-м.н., проф. Г. А. Шинкаренко, к.т.н., проф. О. В. Шишов 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1833 від 07.05.2003)

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів.

Розглянуто роботу операційних систем MS DOS, UNIX, Windows 9x. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами автоматичної конвертації, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено питанням створення власних програмних продуктів за допомогою середовища візуального проектування Visual Basic 6.0. У підручнику також розглянуто основи мережних технологій та роботу в глобальній мережі Internet. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.


Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel: основи роботи. – Львів: СП «БаК», 1999. – 120 с. ISBN 996-7065-12-X

У книзі описані основні прийоми роботи з популярним табличним процесором Microsoft Excel для Windows російської та англійської версій. Як базовий варіант програми розлянуто Excel’97, однак у тих випадках, коли є суттєві розбіжності з Excel’95, наведено опис команд і цієї версії. Текст доповнений ілюстраціями, прикладами розв’язування найбільш типових задач та багатим довідковим матеріалом.

Для всіх користувачів персональних комп'ютерів, які прагнуть освоїти програму Microsoft Excel.


Левченко О.М. Microsoft Word для Windows: від текстового процесора до видавничої системи. – Львiв: СП «БаК», 1998. – 120c.

У книзі описані практично всі основні прийоми роботи з популярним текстовим процесором Microsoft Word для Windows версій 6.0 (російської та англійської) та 7.0 (російської). У першій частині розглянуто функції Word’у власне як текстового процесора, другій – його можливості як видавничої системи, третій – налаштування основних параметрів. Текст супроводжується ілюстраціями, корисними порадами та описом можливих курйозних ситуацій.

Для всіх користувачів персональних компютерів, які прагнуть як поверхово, так і серйозно освоїти програму Microsoft Word для Windows.

 

 

  

© Олександр Левченко, 2019