Наукові праці

1. Шинкаренко Г.А., Левченко А.Н. ?????? (назва невідома) //Механика неоднородных структур: Тез. докл. І Всесоюз. конферен. по механике неоднородных структур (Львов, 6-8 сент. 1983 г.). Киев: Наук.думка, 1983. тези
2. Шинкаренко Г.А., Левченко А.Н. ?????? (назва невідома) // Численные методы решения задач мат. физики: Тезисы докл. Всесоюз. шк. мол. ученых. М.: Знание, 1983. тези
3. В.Н.Вовк, А.Н.Левченко. Решение пространственных задач теории упругости в напряжениях методом конечных элементов // Тезисы докладов V Всесоюз. конф. по статике и динамике пространственных конструкций. – Киев: Изд-во КИСИ, 1985. – С. 47. тези
4. Горлач В.М., Дорош А.Г., Карпов В.В., Левченко А.Н., Шинкаренко Г.А. Применение МКЭ для исследования акустических полей в измерительных камерах и трубах //Исследования в области измерения параметров пространственно-временных полей.-Львов: ВНИИМИУС, 1985.- C. 31-34. стаття
5. Шинкаренко Г.А., Левченко О.М. Апроксимацiя градiєнта розв’язку крайової задачi для рiвняння Пуассона методом штрафу//Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. мех.-мат.-1986. N 26.- C. 71-78. стаття
6. Горлач В.М., Левченко О.М., Макаров О.В., Нетеса С.П. Технологiя комп’ютерного накопичення та обробки картографiчної iнформацiї //Застосування обчислювальної технiки, математичного моделювання та обчислювальних методiв в наукових дослідженнях: Тез. доп. Всеукраїнської наук. конф. (4-6 жовтня 1994р.,м.Львiв).-Львiв, 1994.- C. 29. тези
7. Розробка автоматизованої iнформацiйної системи «Землевласники та землекористувачi Львiвщини». Звiт про ДКР; №ДР0193U043471, Iнв.№ 0295U002159/. – Львiв, ДНВП «Ярст», 1995. – 108 c. стаття
8. Vahin P., Levchenko O., Puka Je., Shinkarenko H. Soft Wear for land resources monitoring //Ukrainian-Austrian Symposium «Agriculture: Science and Practice».-Lviv, 1996.- C. 39-40. тези
9. Розробка та iнформацiйне забезпечення системи ведення земельного кадастру м. Львова. Звiт про ДКППР, №ДР 0195U021868, Iнв.№ 0296U001846/.-Львiв, ЗАТ «Ярст», 1996.-137 c. стаття
10.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О. Iнформацiйна система ведення монiторингу грунтiв. Зв’язок семантичного та картографiчного матерiалiв // 3‑я українська конференцiя з автоматичного керування («Автоматика»-96). Т.3. – Севастополь, СевГТУ, 1996. – С. 186-187. тези
11.  Левченко О.М. Текстовий процесор Microsoft Word 6.0. – Метод. вказівки. – ЛДУ, 1996. – 24с. посібник
12.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О. Використання геоiнформацiйної системи «Ресурс» для ведення монiторингу земельних ресурсiв // Тези доповiдей Третьої Всеукраїнської конференцiї з геоiнформацiйних технологiй «Теорiя, технологiя, впровадження ГIС» ГIС-ФОРУМ.-Київ, 1997.- С. 7-8. тези
13.  Венгерський П.С., Левченко О.М., Шинкаренко Г.А., Завадович О.М. Застосування ГІС-технологій для комплексної оцінки ресурсів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» // Геодезія, картографія і аерофотознімання, Вип. 58. – Львів, 1997. – С. 41-43. тези
14.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О. Iнформацiйна система ведення монiторингу земельних ресурсiв // Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Геодезiя, картографiя i аерознiмання».-1997.-Вип. 58.- С. 37-39. тези
15.  Бабік М.І., Венгерський П.С., Копитко М.Ф., Левченко О.М., Шинкаренко Г.А. Автоматизована інформаційна система “Місто” ведення кадастру території м. Львова // Тези доповiдей Третьої Всеукраїнської конференцiї з геоiнформацiйних технологiй «Теорiя, технологiя, впровадження ГIС» ГIС-ФОРУМ.-Київ, 1997.- С. 6-7. тези
16.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О. Використання комп’ютерних методiв у грунтових дослiдженнях // Труды Межгосударственной научной конференции «Сучаснi проблеми охорони земель».-Киев, 1997.- С. 200-202. стаття
17.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Чоботок Ю.О. Створення тривимiрної моделi рельєфу // Всеукраїнська наукова конференцiя «Застосування обчислювальної технiки, математичного моделювання та математичних методiв у наукових дослiдженнях». -Львiв, 1997.- С. 19-20. тези
18.  Левченко О.М. Настільні видавничі системи. – Метод. вказівки. – ЛДУ, 1997. – 39с. посібник
19.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О., Шинкаренко Г.А. Застосування IС «РЕСУРС» у грунтових дослiдженнях // Матерiали Четвертої Всеукраїнської конференцiї з геоiнформацiйних технологiй «Теорiя, технологiя, впровадження ГIС». – Київ, 1998. – С. 141-142. тези
20.  Розробка iнформацiйного та програмного забезпечення автоматизованої iнформацiйної системи ведення земельного кадастру «Землевласники та землекористувачi Львiвщини». Звiт про ДКР; №ДР 0195U021869; Iнв.№ 0298U000643/.-Львiв, ЗАТ «Ярст», 1998.-59 c. стаття
21.  Левченко О.М. Microsoft Word для Windows: від текстового процесора до видавничої системи. – Львiв: СП «БаК», 1998.-120c. посібник
22.  Вагiн П.П., Левченко О.М., Пука Є.О., Шинкаренко Г.А. Застосування ІС «РЕСУРС» для грунтових досліджень та ведення кадастру // В кн.: Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. – Львів, 1999. – С. 107-111. стаття
23.  Вагiн П.П., Левченко О.М. Проблеми створення та функціонування двозадачних комплексів: Paradox-Arcview // Всеукраїнська наукова конференція «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях». – Львів, 1999. – С. 13-14. тези
24.  Експериментальна автоматизована iнформацiйна система мiстобудiвного кадастру для вирiшення завдань управлiння мiстом та регулювання земельних вiдносин. Звiт про ДКР; №ДР 0195U021869; Iнв.№ 0298U000643/.-Львiв, ЗАТ «Ярст», 1999.-116 c. стаття
25.  Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel: основи роботи.-Львiв: СП «БаК», 1999.-104c. посібник
26.  Вагiн П.П., Левченко О.М. Проблеми створення та функціонування двозадачних комплексів: Paradox-Arcview // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 39-43. стаття
27.  Математичне і програмне забезпечення геоінформаційних і кадастрових систем. Звіт про ДКР; ДР№ 0197U018071; держ. обл. № 0200U004059.-Львів, ЛНУ, 2000. – 89 c. стаття
28.  Створення програмного та інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру для вирішення завдань управління містом. Звіт про ДКР; ДР № 0100U000584; держ. обл. № 0200U001603.-Львів, ТзОВ «Парасофт», 2000. – 41 c. стаття
29.  Левченко О.М. Апроксимація рельєфу Львівщини у картографічній системі Arcview // Сьома Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2000. – С. 58-59. тези
30.  Левченко О.М. Шинкаренко Г.А. Визначення величини денного накопичення сонячної енергії на ділянках реальної місцевості // Волинський математичний вісник. – 2000, Вип. 7. – С. 101-106. стаття
31.  Левченко О. Створення неперервних поверхонь рельєфу у картографічній системі Arcview // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2000. – Вип. 2. – С. 191-196. стаття
32.  Левченко О.М. Математичне моделювання гідрологічних процесів на території Львівщини // Восьма Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2001. – С. 41-42. тези
33.  Левченко О., Шинкаренко Г. Знаходження розподілу денної порції сонячної енергії на території Львівщини // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збір. наук. праць. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – С. 317-322. стаття
34.  Левченко О. Апроксимація рельєфу Львівщини у картографічній системі Arcview // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С. 173-178. стаття
35.  Левченко О. Математичне моделювання гідрологічних процесів на території Львівщини // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 165-173. стаття
36.  Левченко О.М. Векторизація растрових зображень географічних карт засобами програм Photoshop і ArcView // Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2002. – С. 80-81. тези
37.  Бернакевич І.Є., Вовк В.Д., Левченко О.М. Концепція інформаційної системи науково-освітньої установи // Збірник матеріалів третьої міжнародної конференції “ІОН-2002”. Т. 1. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. С. 18. стаття
38.  Левченко О. Векторизація растрових зображень географічних карт засобами програм PhotoShop і ArcView // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвід. наук.-тех. збір. – Львів, 2002. – Вип. 62. – С. 116-124. стаття
39.  Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах. Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0100U001426; держ. облік. № 0203U002132. – Львів, ЛНУ, 2003. – 221 c. стаття
40.  Розробка системи управління інформаційними масивами web-сайтів університету. Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0100U001428; держ. облік. № 0203U002140. – Львів, ЛНУ, 2002. – 61 c. стаття
41.  Cтворення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків. Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0100U001429; держ. облік. № 0203U002130. – Львів, ЛНУ, 2002. – 18 c. стаття
42.  Левченко О., Шинкаренко Г. Моделювання процесів поглинання сонячної енергії ділянками реальної місцевості // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвід. наук.-тех. збір. – Львів, 2003. – Вип. 63. – С. 241-245. стаття
43.  Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с. підручник
44.  Розробка інструментальних засобів для формування друкованих, мультимедійних та Інтернет видань учбового закладу: Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0103U001925; держ. облік. № 0205U002159. – Львів, ЛНУ, 2004. – 43 c. стаття
45.  Левченко О.М. Комп’ютерне моделювання рельєфу та пов’язаних з ним природних процесів на території Львівщини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2004. 20 с. стаття
46.  Левченко О.М. Комп’ютерне моделювання рельєфу та пов’язаних з ним природних процесів на території Львівщини: Дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Львівський Національний університет імені Івана Франка. Львів, 2004. 163 с. стаття
47.  Левченко О. Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: якісна оцінка // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2005. – Вип. 10. – С. 184-190. стаття
48.  Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля: Звіт про НДР. Держ. реєстр. № 0103U001926. Інв. № 0206U002416. Львів, ЛНУ, 2005. 330 c. стаття
49.  В. Горлач, О. Левченко. Організація збирання інформації для створення веб-сайту університету // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2006. – Вип. 11. – С. 217-224. стаття
50.  О. Левченко. Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: кількісна оцінка // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – Львів, 2006. – Вип. 11. – С. 236-243. стаття
51.  Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу: Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0105U002238; держ. облік. № 0207U002849. – Львів, ЛНУ, 2006. – 85 c. стаття
52.  Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. підручник
53.  В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (довоєнний період) // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2007. – № 2. – С. 46–55. стаття
54.  О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 320 с. посібник
55.  О. Левченко. Українські інформаційні служби: погляд математика // МедіаКритика. – Львів, 2008. – № 14. – С. 58–66. стаття
56.  Розробка CMS-системи керування веб-сайтом вищого навчального закладу: звіт про НДР (заключний) / Львівський національний університет імені Івана Франка; кер. Г.А. Шинкаренко; викон.: П.С. Венгерський [та ін.]. – Львів, 2008. – 40 с. – № ДР 0107U002060. – Інв. № 0209U005185. стаття
57.  В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (Володимир Владко) // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2008. – № 3. – С. 44–51. стаття
58.  В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (Василь Бережний) // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2008. – № 4. – С. 54–60. стаття
59.  В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (Микола Дашкієв, Микола Руденко, Юрій Бедзик) // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2008. – № 5. – С. 52–60. стаття
60.  Карацупа В. Минуле української фантастики (Олесь Бердник) / В. Карацупа, О. Левченко, Ю. Шевела // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2008. – № 6. – С. 48–55. стаття
61.  Левченко О.М. Основи Інтернету: навчальний посібник; 2-ге видання, доповнене та доопрацьоване / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 288 с. посібник
62.  Левченко О.М. Основи створення комп’ютерних презентацій: навчальний посібник / О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 368 с. посібник
63.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 320 с. підручник
64.  Завадский И.А. Информатика: учебник для учеников 9 классов общеобразовательных учебных заведений / И.А. Завадский, И.В. Стеценко, А.Н. Левченко. – К.: Издательская группа BHV, 2009. – 320 с. підручник
65.  Карацупа В. Минуле української фантастики (Новий період) / В. Карацупа, О. Левченко // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2009. – № 7. – С. 52–58. стаття
66.  Карацупа В. Минуле української фантастики (Віктор Савченко, Олег Романчук) / В. Карацупа, О. Левченко // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2009. – № 8. – С. 85–91. стаття
67.  Левченко О. Українські мережеві інформаційні служби: погляд користувача [Електронний ресурс] / О. Левченко // МедіаКритика. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/ukrayinski-merezhevi-informatsiyni-sluzhby-pohlyad-korystuvacha.html стаття
68.  Горлач В.М. Автоматизація підготовки електронних ресурсів періодичних наукових видань Львівського університету / В.М. Горлач, О.М. Левченко // Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства»: матеріали, 7–9 жовтня 2009 р., м. Львів. – К.: УкрІНТЕІ, 2009. – C. 100-104. стаття
69.  Карацупа В. Минуле української фантастики (Олександр Тесленко) / В. Карацупа, О. Левченко // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2009. – № 9. – С 66–71. стаття
70.  В. Карацупа, О. Левченко. Минуле української фантастики (кінець радянського періоду) // Український фантастичний оглядач (УФО). – Львів: ВД «Панорама», 2009. – № 10. – С. 52–59. стаття
71.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2010. – 240 с. підручник
72.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. К.С. Косидор, Ю.Я. Демченко. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. підручник
73.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. М.В. Товарницький. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. підручник
74.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. Берегсасі С.С., Семере Г.Г. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. підручник
75.  Завадський І.О. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко ; перекл. Алідінова М.І. – Львів: Світ, 2010. – 296 с. підручник
76.  Завадський І.О. Табличний процесор. Інформатика. 10 клас: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2011. – 96 с. посібник
77.  Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2011. – 592 с. підручник
78.  Карацупа В. Українська фантастика ХІХ–ХХ століть у періодиці та книжкових виданнях / В. Карацупа, О. Левченко // Вiсник Львiв. ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 215–243. стаття
79.  Карацупа В. Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях / В. Карацупа, О. Левченко // Вiсник Львiв. ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 216–243. стаття
80. Програмування комп’ютерної графіки з використанням бібліотеки OpenGL: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби програмування комп’ютерної графіки» для студентів базового напряму 050103 «Програмна інженерія» / Укл.: Л. М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 28 с. посібник
81. Електронний навчально-методичний комплекс «Мультимедійні системи» у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки, реєстр. № Е41-163-65/2014 від 27.05.2014 р., http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9786 посібник
82. Левченко О.М. Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки / О.М. Левченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». – 2014. – № 803. – С. 74–80. стаття
83. Журавчак Л. М., Левченко О.М. Засоби програмування комп’ютерної графіки: Конспект лекцій з дисципліни «Програмування мультимедійних систем» для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій базового напряму 6.050103 «Програмна інженерія». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 140 с. посібник
84. Левченко О. Методика масового імпортування питань різних типів у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки // Матеріали 7-ї Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». – Львів, 2015. – С. 32–37. тези
85. Електронний навчально-методичний комплекс «Програмування мультимедійних систем» у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки, реєстр. № Е41-163-130/2016 від 10.06.2016 р., http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13657 посібник
86. Левченко О. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки / Олександр Левченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 853. – С. 122–129. стаття
87. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. та ін. / Наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов. – К.: Каравела, 2016.– 592 с. підручник
88. Левченко О.М. Культура роботи з текстовими документами / О.М. Левченко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 112 с. посібник
89. Журавчак Л.М., Левченко О.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби: Посібник / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276 с. посібник
.

  

© Олександр Левченко, 2019